بازدید بخشدار قره قویون از ایستگاه بازرسی سلامت شهرستان شوط در مبادی ورودی شهر مرگنلر