💢گرامیداشت ۹ اردیبهشت روز ملی شوراها

💢گرامیداشت  ۹ اردیبهشت روز ملی شوراها
دیدارشهرداران، اعضای شورای اسلامی شهرهای شوط،مرگنلر،یولاگلدی و اعضای شورای بخش ها و شورای شهرستان با فرماندار شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:شهرداران، اعضای شورای اسلامی شهرهای شوط،مرگنلر،یولاگلدی  و اعضای شورای بخش ها و شورای شهرستان  با فرماندار شهرستان شوط در محل کار ایشان دیدارو گفتگو کردند.