«21 فروردین ماه» افتتاح حساب 100 و سالروز تاسیس بنیاد مسکن به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی گرامی باد

«21 فروردین ماه»  افتتاح حساب 100 و سالروز تاسیس بنیاد مسکن به فرمان معمار کبیر انقلاب اسلامی گرامی باد