طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی آقای سعید اسمعیل پور به عنوان رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان شوط منصوب شد.