🔶 بازدید میدانی فرماندار شهرستان شوط به همراه سرپرست انتظامی،روسای اتاق اصناف،بهداشت و شورای شهر شوط از فعالیت گروه شغلی 1 و تعطیلی گروه های شغلی 2-3-4 در شهر شوط