هفته بسج گرامیباد

اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان شوط

اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان شوط
اجتماع بزرگ بسیجیان شهرستان شوط شنبه 5 آذر ماه ساعت 8 صبح سالن ورزشی تختی شهر شوط