بازدید از آغاز عملیات پروژه گازرسانی به مجتمع آبگرم معدنی شوط توسط فرماندار،شهرداران شوط و یولاگلدی، کارشناسان دفتر فنی سازمان منطقه آزاد ماکو