با ریاست فرماندار شوط:

برگزاری جلسه کارگروه تامین مسکن شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه تامین مسکن شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : جلسه کارگروه تامین مسکن شهرستان شوط به ریاست بابازاده فرماندار و اعضای کارگروه راس ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخه 17/01/1401 در محل فرمانداری برگزار شد. در این جلسه در خصوص جهش تولید مسکن،تامین مسکن محرومین و طرح اقدام ملی بحث و تبادل نظر و تصمیماتی نیز در این زمینه اتخاذ شد.