برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط

برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط
برگزاری جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط#باحضور بخشدار مرکزی، مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد و مسئول دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید استان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط :جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان شوط باحضور بخشدار مرکزی، مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد و مسئول دبیرخانه کارگروه رفع موانع تولید استان

🔸شایان ذکر است ؛ در این جلسه ضمن بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی شهرستان شوط، مصوباتی به منظور حل این مشکلات به تصویب رسید.