جلسه کنترل ساخت و سازهای ساختمانی شهرستان شوط

جلسه کنترل ساخت و سازهای ساختمانی شهرستان شوط
جلسه کنترل ساخت و سازهای ساختمانی شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و کارشناسان ماده 35 اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی و ادارات مرتبط شهرستانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :در این جلسه در خصوص:
-نظارت مستمر بر ساخت و سازها توسط ناظرین شهرستانی
-نظارت عالیه توسط راه و شهرسازی
-صدور فرایند پروانه های ساختمانی طی مراحلی کاری مطابق قانون
-احداث ساختمانها در شهرستان تحت نظارت  مهندسین شهرستانی
-کنترل شهرداریها بر ساخت و سازها در شهرها و جلوگیری و برخورد با تخلفات بحث و گفتگو شد.