بازدیداز ساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند

بازدیداز ساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند
با حضور فرماندار و معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو از ساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند بازدید شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : ازساختمان در حال احداث مجمع فرهیختگان تازکند با حضور فرماندار و معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکوبازدید شد. شایان ذکر است این مجمع بعنوان  یک سازمان مردم نهاد در زمینه فرهنگی و آموزشی جوانان روستای تازه کند فعالیت می کند.
مقررشد سازمان منطقه آزاد ماکو نیز مساعدت های لازم در جهت تکمیل این ساختمان اعصا نماید.