بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه اعضای شورای تامین شهرستان از شعبات اخذ رای انتخابات در نقاط شهری شوط و یولاگلدی