بازدید از ادارات شهرستان شوط توسط فرماندار و مسئول دفتر سیاسی فرمانداری شوط