جلسه بازآفرینی شهری شوط برگزار شد

معاون فرماندار در این جلسه گفت : دستگاه های اجرایی در راستای عملیاتی شدن مصوبات ستاد بازآفرینی شهری به طور دقیق عمل کنند تا در آینده مشکلی در این خصوص وجود نداشته باشد .