اطلاعیه : توزیع برنج طرح تنظیم بازار

اطلاعیه : توزیع برنج طرح تنظیم بازار
قیمت هر کیسه10کیلویی برنج تایلندی 125000تومان قیمت هر کیسه 10کیلویی برنج هندی 185000تومان زمان توزیع :روز چهارشنبه مورخه 1401/6/30ساعت 10:30 محل های توزیع: فروشگاه هایپر شهر فروشگاه تعاونی مصرف شوط فروشگاه تعاونی مصرف یولاگلدی قرارگاه امنیت غذایی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شوط