جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان شوط#با حضور دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و زمانی معاون فرماندار شوط و دکتر انتظار مهدی معاون بهداشتی