بازدید معاون فرماندار به همراه مدیرکل غله استان آذربایجان غربی از کارخانه آرد شهرستان شوط :در این بازدید بخشداران و روسای ادارات مرتبط شهرستان نیز حضور داشتند.