حضور پرشور و حماسی مردم شهرستان شوط در راهپیمایی روز جهانی قدس #شهر_یولاگلدی