حضور و مشارکت مردم و مسئولین در پای صندوق های اخذ رای درشعبات شهرستان شوط