بازدید دکتر محمد مهدی گویا رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ، زمانی معاون فرماندار شوط و دکتر انتظار مهدی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان از کارخانه کابی