◾️بازدید از مزرعه تحقیقاتی کشاورزی شهرستان شوط 👈باحضور معاون فرماندار،مشاور معاون وزیرجهاد کشاورزی و سایر مسئولین استانی و شهرستانی گفتنی است این بازدید از مزرعه کشت گندم آقای قاسم