با حضور

بازدید ناظرین فنی استانداری ، اداره کل ورزش و جوانان و فرمانداری ورئیس اداره ورزش و جوانان از پروژه سالن ورزشی روستای صوفی

بازدید ناظرین فنی استانداری ، اداره کل ورزش و جوانان و فرمانداری ورئیس اداره ورزش و جوانان از پروژه سالن ورزشی روستای صوفی
بازدید ناظرین فنی استانداری ، اداره کل ورزش و جوانان و فرمانداری ورئیس اداره ورزش و جوانان از پروژه سالن ورزشی روستای صوفی و بررسی مسائل مربوط به پروژه

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ناظرین فنی استانداری ، اداره کل ورزش و جوانان و فرمانداری ورئیس اداره ورزش و جوانان از پروژه سالن ورزشی روستای صوفی و بررسی مسائل مربوط به پروژه بازدید نمودند