جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شوط

جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شوط
جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شوطبا حضور معاون فرماندار برگزار شد

به گزارش رابط عمومی فرماندری شوط: جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان شوط

با موضوع : طرح آرام سازی جریان ترافیکی جاده بین المللی در محدوده شهر یولاگلدی ،روستاهای خلج عجم و کرد،قره ایاق و پلیس راه
#با حضور معاون فرماندار و مدیر امور شهری منطقه آزاد ماکو و اعضای شورا در محل فرمانداری برگزار شد.