🔴 اطلاعیه اتاق اصناف شهرستان شوط در خصوص اعمال محدودیت های واحد های صنفی گروه های ۲،۳،۴