غارهای شگفت انگیز در روستای بابور شهرستان شوط

غارهای شگفت انگیز در روستای بابور شهرستان شوط
غارهای سه گانه «گورچین زاغا» غارهای شگفت انگیز زیر بستر گذازه های آتش فشانی منجمدشده در روستای بابور شهرستان شوط


غارهای سه گانه «گورچین زاغا» غارهای شگفت انگیز زیر بستر گذازه های آتش فشانی منجمدشده در روستای بابور شهرستان شوط

دهانه غار با بیش از ۵۰ متر قطر مانند قیف بوده که بعد از حدود ۱۰۰متر از یک تالار وسیع به یک دالان باریکی منتهی می شود که سرآغاز یک معبری است که تاکنون عمق آن مشخص نشده است و مستلزم کاوش های غار نوردی و باستان شناسی است در محوطه این غارها آثار سفالی مربوط به تمدن های قبل و بعد از اورارتورها قابل مشاهده است.