ضد عفونی و گندزدایی معابر روستاهای مخور و ملکلو و انسداد راه های فرعی به روستا با همکاری اهالی محترم ،شورای اسلامی و دهیاران