برگزاری میز ارتباطات مردمی ویژه پایگاه اقامه نماز جمعه شهرستان شوط