با حکم استاندار آذربایجان غربی؛

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی، مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى "نوروز رضوانی" را به عنوان "مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری" منصوب کرد.