بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه فرمانده ناحیه سپاه و رییس اتاق اصناف ازسطح شهر شوط و دیدار و گفتگو با اصناف ، بازاریان و توصیه های بهداشتی در خصوص رعایت پروتکل بهداشتی مبارزه