جلسه بررسی مسایل و مشکلات طرح های عمرانی شهرداری های شهرستان شوط

جلسه بررسی مسایل و مشکلات طرح های عمرانی شهرداری های شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط:جلسه بررسی مسایل و مشکلات طرح های عمرانی شهرداری های شهرستان شوط( شهرداری شوط) با دستگاه های خدمات رسان با حضور فرماندار برگزار شد.

جلسه بررسی مسایل و مشکلات طرح های عمرانی شهرداری های شهرستان شوط( شهرداری شوط) با دستگاه های خدمات رسان  با حضور فرماندار ، معاون فرماندار ، تعدادی از ادارات در محل فرمانداری شهرستان شوط برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه طرح های عمرانی نیمه تمام وطرح های در حال اجرای شهرداری شوط در ارتباط با دستگاه های مربوطه بررسی  و مقرر شد ادارات در تعامل با اجرای طرح های شهرداری هماهنگی های لازم را انجام دهند و همچنین در این جلسه مسایل و مشکلات بیمه تامین اجتماعی کارگران شهرداری با دستگاه مربوطه بررسی شد.