عزاداری محبان سید الشهدا (ع) شهرستان شوط در عاشورای 1443 قمری

عزاداری محبان سید الشهدا (ع) شهرستان شوط  در عاشورای 1443 قمری

📷عزاداری محبان سید الشهدا (ع) شهرستان شوط  در عاشورای 1443 قمری

◼️در مراسم عزاداری عاشورای حسینی ، عبدالهی اصل فرماندار و امام جمعه شهرستان شوط حضور داشتند

◼️مراسم و آئین های سنتی مردم در نقاط مختلف شهرستان شوط  با رعایت دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد