اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سازمانهای مردم نهاد در دو سطح شهرستان و استان

اطلاعیه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت سازمانهای مردم نهاد در دو سطح شهرستان و استان

اطلاعیه شماره یک

استانداری  آذربایجان غربی

اطلاعیه برگزاری اولین  دوره انتخابات  شورای توسعه و حمایت در دو سطح شهرستان  و استان

در راستای اجرای ماده "شش" تصویب نامه شماره   67735/ت مورخ 6/6/95   هیات   وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، اولین  دوره انتخابات شورای توسعه و حمایت طی روز چهارشنبه تاریخ  ۲۹ آبانماه ۱۳۹۸ در محل  استانداری آذربایجان غربی(در سطح استان) و فرمانداری مربوطه (در سطح شهرستان) راس ساعت ۹ برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد  دارای پروانه فعالیت از استانداری آذربایجان غربی(در سطح استان) و یا از فرمانداری (در سطح شهرستان)  ، دعوت بعمل می آید بمنظور  ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه  سازمانهای مردم نهاد ذیربط مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند .

الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت "نماینده سازمانهای مردم نهاد در  شورای توسعه و حمایت " هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده ، حداکثر ۵ روز کاری پس از تاریخ نشر این آگهی اقدام نمایند.

ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ نشر این آگهی لغایت 27/08/98 در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند .

*مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورودبه جلسه رای دهندگان  و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است   :

1. تصویر پروانه  فعالیت صادره از استانداری (در سطح استان) و یا صادره از فرمانداری (در سطح شهرستان)

2.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور  مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره  سازمان مردم نهاد .

3.اصل صورتجلسه هیات مدیره  سازمان مردم نهاد  مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

4.یک قطعه عکس 4×3 برای  نماینده

5.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت  و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات.

*لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است .

*محل ثبت نام :دبیر خانه سازمانهای مردم نهاد  مستقر در استانداری آذربایجان غربی(در سطح استان) و دبیر خانه  سازمانهای مردم نهاد  مستقر در فرمانداری (در سطح شهرستان)  .
 

دبیرخانه  سازمانهای مردم نهاد استان آذربایجان غربی
.