به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از پروژه تعریض جاده بین المللی در محدوده شهرستان شوط )محور پلیس راه – یولاگلدی( با محوریت بررسی مسایل و مشکلات جابجایی خط اصلی لوله گاز در بخشهایی از مسیر فعالیت بازدید نمودند.