بسمه تعالی
آگهی مناقصه کارهای عمرانی (نوبت اول )
بخشداری بخش قره قویون به استناد نامه شماره 24552/96/14 مورخه 28/02/96 مدیر کل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری و نامه شماره 1115/62/1441 مورخه 01/03/96 فرمانداری شهرستان شوط در نظر دارد پروژه احداث پل داخل محدوده روستای کورابلاغ را از طریق شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط با صلاحیت راه و باند (رتبه پیمانکاری حداقل پنج)و ظرفیت کار آزاد واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 02/03/96 لغایت 10 روز کاری 12/03/96 با مراجعه به بخشداری قره قویون نسبت به ارائه برگه پیشنهاد قیمت و اسناد نقشه های اجرایی مربوطه اقدام نمایند . ضمنا پاکتهای شرکت کنندگان در روز چهارشنبه مورخه 10/03/96 در محل بخشداری بازگشایی خواهد شد . حضور شرکت کنندگان در جلسه آزاد است ضمنا متقاضیان بایستی مطابق شرایط مناقصه پاکتهای پیشنهادی را در دو پاکت الف و ب ارائه نمایند .