جلسه کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات در شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط جلسه کمیسیون نظارت بر سلاح و مهمات غیرمجاز باحضور معاون فرماندار شهرستان واعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزارشد.

جلسه کمیسیون نظارت برسلاح و مهمات غیر مجازبا حضور معاون فرماندار شوط درمحل فرمانداری با حضور اعضاء برگزار شد.

معاون فرماندار شوط اشاره کرد در بحث صیانت از حقوق مردم ومحیط زیست وجلوگیری از شکار غیرمجاز باید امنیت وحفظ ونگهداری منابع این مناطق بدست خود مردم تامین گردد ومی توان با فرهنگ سازی وبالا بردن سطح آگاهی مردم منطقه از ناامنی وتخریب مناطق حفاظت شده جلوگیری نمود.

وی افزود:دست‌یابی به امنیت پایدار تنها در سایه همکاری عموم جامعه امکان پذیر خواهد بود چراکه هرجا نقش وحضور مردم پررنگ تر باشد، میزان موفقیت واثربخشی نیز بیشتر خواهد شد.

در ادامه این جلسه حاضرین درجلسه گزارشی از وضعیت شکار غیر مجاز وبرخورد با عوامل نگهداری وحمل سلاح غیر مجازدر حوزه کاری خود ارائه نمودند.