برگزاری نشست مشورتی دهیاران بخش قره قویون شهرستان شوط