دومین روز رزمایش گردانهای الی بیت المقدس شهرستان شوط