حضور فرماندار شهرستان شوط در میان مردم شهر شوط و بررسی مسایل و مشکلات آنان