اطلاعیه تعطلیلی میدان دواب یولاگلدی

اطلاعیه تعطلیلی میدان دواب یولاگلدی
بدینوسیله باطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند که روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ #میدان-دواب #شهریولاگلدی برابر تصمیمات جدید ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان و باتوجه به وضیعت نارنجی شهرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

اطلاعیه تعطلیلی میدان دواب یولاگلدی

بدینوسیله باطلاع کلیه همشهریان عزیز و مردم منطقه علی الخصوص دامداران و کشاورزان و چوبداران میرساند که روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۰۲ #میدان-دواب #شهریولاگلدی برابر تصمیمات جدید ستاد مبارزه با ویروس کرونا شهرستان و باتوجه به وضیعت نارنجی شهرستان تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 
لذا از فروشندگان، بازاریان و دستفروشان عزیز تقاضا میشود از مراجعه به میدان دواب شهریولاگلدی تا اطلاع ثانوی خودداری نمایند.تا به یاری خداوند سبحان بتوانیم شاهد ریشه کن شدن این ویروس منحوس باشیم.

ضمنا ورود به میدان دواب یولاگلدی توسط نیروهای نظامی و انتظامی و عوامل شهرداری و بازرسان بهداشت کنترل و نظارت خواهد شد.


   کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا شهرستان شوط