🔹نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهر یولاگلدی با شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط

🔹نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهر یولاگلدی با  شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط
🔹نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهر یولاگلدی با شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط

🔹نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهر یولاگلدی با  شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: شوراهای اسلامی شهر یولاگلدی با  شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط  دیدار و در خصوص پاره ای از مسایل و مشکلات روستای یولاگلدی بحث و تبادل و نظر شد.