🔻ادامه روند پایش در ایستگاه سلامت شهرستان شوط

🔻ادامه روند پایش در ایستگاه سلامت شهرستان شوط

🔻ادامه روند پایش در ایستگاه سلامت شهرستان شوط

دکتر قربانی رییس شبکه بهداشت و درمان شوط

 در این ایستگاه ضمن سنجش تب مسافرین که بعنوان اولین علامت کرونا ویروس جدید مطرح است آموزش و توزیع پمفلت و سایر توصیه های لازم هم توسط کارشناسان بهداست و درمان صورت می گیرد.

 توضیح مهم و قابل توجه برای کلیه مسافرین که از بازرسی مذکور رد میشوند این است، سنجش تب که با دستگاهای تب سنج غیر تماسی انجام میشود صرفا به منظور سنجیدن تب مسافران است و اصلاً بعنوان انجام آزمایش کرونا نیست و در صورتی که شخصی تب داشته باشد، یادآوری میشود در صورت اضافه شدن علایم دیگر مانند سرفه و تنگی نفس با مراکز بهداشتی تماس و یا به مرکز معین ۱۶ ساعته واقع در مرکز خدمات جامع سلامت شهری مراجعه کرده و رعایت مسایل بهداشتی در مورد خانواده و افراد جامعه را مدنظر قرار دهد.

جای تقدیر و تشکر دارد از نیروهای هلالل احمر و عوامل نظامی و انتظامی و پرسنل بهداشت و درمان که بصورت شبانه روزی فعالیت میکنند.
شایان ذکر است ؛که تعداد غربالگری هایی انجام شده در  هردوایستگاه  ۲۸۶۴ نفر در ۲۵اسفند بود.    
                          

#کرونا_را_شکست_میدهیم