جلسه ستاد پایش سوخت در شهرستان شوط

جلسه ستاد پایش سوخت در شهرستان شوط
جلسه ستاد پایش سوخت در شهرستان با حضور فرماندار شوط و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

جلسه ستاد پایش سوخت در شهرستان با حضور فرماندار شوط و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکر است در این جلسه تصمیاتی در خصوص تامین  وسایل نقلیه توسط ناوگان حمل و نقل شهری و روستایی و تخصیص تاکسی های شهری جهت رفاه روستاییان و نحوه ارایه خدمات تاکسی های روستایی و برخورد قانونی با افزایش کرایه تاکسی ها گرفته شد.