بازید از روند اتمام احداث آبگرم معدنی شوط 🔸 با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، فرماندار شهرستان شوط و ادارات متولی از روند اتمام آبگرم معدنی شوط (ایستی سو) بازدید شد