بازدید فرماندار شهرستان شوط از فروشگاه های سطح شهر شوط