با حضور فرماندارشوط

پنجمین شورای اداری شهرستان شوط

پنجمین شورای اداری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه شورای اداری شهرستان شوط با حضور فرماندار،امام جمعه،مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی و اعضای اداری در محل فرمانداری برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان شوط با حضور فرماندار،امام جمعه،مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی و اعضای اداری در محل فرمانداری برگزار شد

در این مراسم آقای جاهیدی بعنوان شهردار یولاگلدی معرفی و از زحمات آقای عزیزی بعنوان سرپرست شهرداری یولاگلدی تقدیر شد.