🔻کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد با محوریت طرح یاری گران زندگی باحضور بانوان شاغل ادارات شهرستان شوط و نماینده موسسه مردم نهاد پیام آوران پویایی زندگی .