گزارش تصویری : بازدید حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط از کتابخانه عمومی امیرکبیر شوط