رسیدگی به مشکلات اهالی روستاهای #چاوقون، #کندال، #تیمورآباد اعم از آب شرب، آب کشاورزی و