بازدید فرماندارشهرستان به همراه شهردار و شورای اسلامی شهر مرگنلراز روند اجرای عملیات محدودیت ترافیکی، پایش سلامت و طرح فاصله گذاری اجتماعی در ایست بازرسی ورودی شهر مرگنلر