راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان شوط #شهر یولاگلدی

💢همه آمده بودند

🔹راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شهرستان شوط

#شهر یولاگلدی

⬅️گزارش تصویری